3M Silver Select Graphic Provider

FolieTotaal, gevestigd aan Pyriet 5, 9207 GK te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pyriet 5
9207 GK Drachten
0512 35 40 36
info@folietotaal.nl
https://www.folietotaal.nl

Ronny Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van FolieTotaal en te bereiken via info@folietotaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FolieTotaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@folietotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Een organisatie moet een wettelijke grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent de onderstaande 6 grondslagen.

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

FolieTotaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. De grondslagen voor de gegevensverwerking worden per doel vermeld.

 • Doel: Het afhandelen van uw betaling
  Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Doel: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of het kunnen overhandigen van een offerte
 • Doel: Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld wanneer een dienst op locatie moet worden uitgevoerd.
 • Doel: FolieTotaal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  Grondslag: Toestemming van de betrokken persoon via een cookiebanner
 • Doel: FolieTotaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

FolieTotaal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FolieTotaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FolieTotaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via info@folietotaal.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

FolieTotaal deelt uw persoonsgegevens met de belastingdienst en onze boekhouder als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast worden persoonsgegevens afkomstig uit contactformulieren en websitegebruik gedeeld met onze partner die de hosting, website en online marketing verzorgt. Tenslotte worden persoonsgegevens afkomstig uit websitegebruik op geanonimiseerde wijze gedeeld met Google Analytics en Google Ads, hiervoor wordt toestemming gevraagd middels een cookiebanner.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FolieTotaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FolieTotaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

FolieTotaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FolieTotaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@folietotaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek. FolieTotaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs, als u eerst contact met ons opneemt om de klachten samen door te nemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FolieTotaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden contactformulieren via een beveiligde verbinding verzonden en worden persoonsgegevens niet op de website bewaard. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@folietotaal.nl